Skip to main content

Vragen en antwoorden

Overzicht gestelde vragen en antwoorden: Digitale informatieavond 15 juni 2021

 

Kunnen we deze presentatie ook toegestuurd krijgen?

Antwoord: We zullen de presentatie op de website zetten na afloop van de bijeenkomst.  Zie pagina: Presentatie

Waarom niet het rechter puntje invullen?

Antwoord: In het plan bieden we ook ruimte aan biodiversiteit. Ook daar moet ruimte voor zijn.

Welke % van de oppervlakte wordt bedekt met panelen?

Antwoord: We verwachten meer dan 20% beschikbaar te hebben als ‘vrije ruimte’ .

Wordt er rekening gehouden met de verbreding van de A58?

Antwoord: Er wordt rekening gehouden met de eventuele verbreding van de A58.

Hanteert u het % als gesteld in de code Zon op Land?

Antwoord: Ja

Hoe groot is zo'n transformatorstation? Gaat deze schuil achter groen?

Antwoord: Het transformatorstation is ongeveer zo groot als een container op een schip.

Vindt er afstemming plaats met de andere initiatieven qua zonnevelden?

Antwoord: We staan in contact met het andere initiatief. Afstemming is iets dat we zeker zullen doen waar dat nodig of gewenst is.

Is dit groen in de winter bladhoudend?

Antwoord: De omgeving kan meedenken over het soort begroeiing/beplanting rondom het zonnepark. Een aantal soorten dat in de omgeving vaker voorkomt, is bladverliezend.

Hoe hoog worden de panelen?

Antwoord: De hoogte van de modules moet nog worden vastgesteld, maar zal niet hoger dan 2.5 meter boven de grond zijn.

Waar staat de afkorting EC voor?

Antwoord: EC staat voor energie coöperatie.

Wordt in de visualisatie al rekening gehouden met het andere initiatief, of is deze sec op dit project gebaseerd?

Antwoord: De visualisatie is uitsluitend gericht op Zonnepark Kattenberg.

Wordt er rekening gehouden met geluidsoverlast. Het is bekend dat de ventilatoren van de transformatoren, in piek tijden, een bromgeluid geven. Geluid draagt hier ver!

Antwoord: Nee in deze visualisatie (nog) niet. Het is een eerste ontwerp om een idee te geven. Maar de mogelijkheden zijn er wel.

Is de optie om zonnepanelen langs de snelweg te plaatsen overwogen? Zo ja, wat is hiervan de uitkomst.

Antwoord: We proberen de transformator aan de snelweg te plaatsen of anders worden het een aantal kleinere om geluidsoverlast te minimaliseren.

Energie opwekken is 1 ding, echter dient het ook nog vervoerd te worden. Gezien de knelpunten op het huidige net met betrekking tot de energietransitie, heeft het trekken van kabels voor dit zonnepark impact op de netbeheerder kosten die wij dragen?

Antwoord: Nee er hoeft geen kabel getrokken te worden aangezien er al een kabel ligt voor het windpark. Het zonnepark kan op dezelfde kabel aangesloten worden.

Hoe organiseren jullie de vorming van het omgevingsfonds?

Antwoord: Het omgevingsfonds is een onderdeel dat we sowieso gaan invullen. Dit is een voorwaarde van de gemeente, maar staat ook in de gedragscode zon op land waar wij ons aan committeren. Hoe we het gaan vormgeven is nog niet duidelijk; dat hangt van jullie als omwonenden af. Hoe willen jullie dat vormgeven?

In het mailadres staat pieter de groot. Is dat correct?

Antwoord: Ja dat is correct.     pieter.de.groot@rwe.com

Heeft u al contacten met lokale energie coöperaties?

Antwoord: Ja, daar zijn contacten mee.

Wat is minimale geluidsoverlast? Geluid draagt hier ver. Wij horen de weg A58 op de Stille Wille en de schoepen van de windmolens. Vooral bij oostenwind die steeds meer voorkomt.

Antwoord: Bij gebruik van een centrale omvormer zoals ook bij ons Zonnepark Kerkrade (SMA Sunny Central 2500), heb je een geluidsdoorslag van 67,8 dB (A) op 10 m afstand. Op basis van onze ervaring bij Zonnepark Kerkrade weten we dat je op een afstand van ca. 50 m afstand niets meer hoort. Er zijn twee mogelijk oplossingen:

  • het plaatsen van de omvormer op een afstand van minstens 50 m tot het volgende huis;
  • we gebruiken ‘string omvormers’. Deze zijn erg klein en veroorzaken helemaal geen lawaai.
Branand heeft veel lege daken. Welke initiatieven zijn er om deze daken te vullen met zonnepanelen. Op deze manier hoeft er geen grond opgeofferd te worden voor energie opwekking.

Antwoord: Als de daken van Branand geschikt zijn voor zonnepanelen, is het zeker goed om daar zonnepanelen op te leggen. Helaas is er nu geen mogelijkheid om dit om het elektriciteitsnet aan te sluiten, omdat er geen ruimte op het net meer is. Dit kleinschalige zonnepark kan op de kabel van het windpark Kattenberg worden aangesloten.

Is het de bedoeling de stroom af te nemen van de panelen voor de bewoners in de omgeving van het park?

Antwoord: De revenuen van het zonnepark zullen deels terugvloeien naar de omgeving. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor zoals ook de Postcoderoosregeling. In welke vorm en op welke manier, daarover gaan we graag met u het gesprek aan.

Uit technisch oogpunt gezien, is het mogelijk om grond-thermische oplossingen toe te passen voor de koeling?

Antwoord: Bij zonthermie wordt warmte van de zon omgezet in warm water. Dit is iets anders dan wat zonnepanelen doen: die zetten zonlicht om in elektriciteit. Met zonthermie wordt zelfs meer CO2 bespaart dan met zonnepanelen. 

Zonnewarmte kan een mooie aanvulling vormen op andere duurzame warmtebronnen en kan bijvoorbeeld worden ingezet voor het opwarmen van kassen en op plekken die niet gemakkelijk aangesloten kunnen worden op warmteleidingen. Ook voor gebouwen die veel warm water nodig hebben zoals zwembaden of verpleeghuizen kan het een oplossing zijn.

Gezien de locatie van het zonnepark Kattenberg, zien wij echter geen directe mogelijkheid om een deze techniek toe te passen.
 

Ik was te laat bij deze vergadering. Ik zou heel graag op tekening zien waar exact de plaatsing zal plaats vinden.

Antwoord: op de website

 

Zonnepark Kattenberg 

 

is dit onder meer zichtbaar.

Kan het dat beide plannen worden doorgevoerd en dat er 2 parken komen?

Antwoord: Dat zou mogelijk kunnen zijn.

Waarom worden de twee projecten apart van elkaar ontwikkeld? Is dit nieuw beleid van de gemeente?

Antwoord: Dit is geen nieuw beleid van de gemeente. Beide plannen kunnen naast elkaar worden ontwikkeld. De gemeente toetst of dit op de juiste voorwaarden gebeurd.

Komt er nog een gezamenlijke bijeenkomst om samen met de omgeving het ontwerp inhoudelijk te bespreken en verder te ontwikkelen?

Antwoord: Ja, er komen nog meerdere bijeenkomsten om dit plan inhoudelijk met jullie te bespreken.

Vindt er ook afstemming plaats met andere gemeenten? Wordt die ook gedeeld naar de burgers?

Antwoord: Op gemeentelijk niveau vindt afstemming plaats tussen gemeenten. Documenten worden vanuit gemeenten ter inzage gelegd.

Met de twee projecten is er nog meer ruimte binnen het zoekgebied. Kunnen daar op termijn ook parken worden gebouwd?

Antwoord: Het is de ambitie van de gemeente Oirschot om energieneutraal te zijn. Met alleen zon op daken komen we slechts tot 26%. Er zijn meerdere initiatieven nodig om in deze doelstelling te kunnen slagen.

20 juni is een deadline van de gemeente: doen jullie tussentijds nog iets?

Antwoord: 20 juni is een door de gemeente gestelde deadline voor het indienen van het initiatief. Deze informatie-avond is een eerste aanzet om hierover met de omgeving in gesprek te gaan. De komende periode zullen meerdere informatie-avonden volgen om de dialoog met de omgeving en belangstellenden te kunnen voeren.
 


 

 

Presentatie

Zie ook de presentatie van de informtieavond 15 juni 2021

Presentatie